Headline News

CSR

โตโยต้าเมืองสีเขียว เปิดงาน “วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ขยายผลความสำเร็จของกิจกรรมปีที่ 11 เพื่อต่อยอดสู่ความยั่งยืน

กันยายน 21, 2016
971 Views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบถ้วยรางวัลพระราชทานและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียน
และเทศบาล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กิจกรรม “ลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา” โดยมีนายเอกชัย ฉายศิริพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมเปิดงาน “วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ณ Fashion Galleria ชั้น 1 ศูนย์การค้าเมกา บางนา ในวันที่ 18 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

จากการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าในประเทศไทยมามากกว่า 50 ปี โดยมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทย โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของโตโยต้า คือการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้โครงการ “โตโยต้า
เมืองสีเขียว”
เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วประเทศ

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b0-%e0%b8%8a%e0%b8%b9%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2

กิจกรรม ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว
ที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 11 ปี จากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนโรงเรียนและเทศบาลจากทั่วประเทศ จัดทำแผนงานส่งเข้าประกวด เพื่อช่วยสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนภายในชุมชนของตน โดยมีแนวทางในการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมใน 6 ด้าน ดังนี้

  • การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำ
  • การลดขยะในเมือง
  • การเดินทางอย่างยั่งยืน
  • การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
  • การอนุรักษ์น้ำ
  • การใช้วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตลอดระยะเวลา 11 ปี โตโยต้าได้ดำเนินกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” โดยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน 267 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 209 แห่ง และชุมชน 120 แห่งทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 225 ล้านบาท เกิดเป็นโครงการที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนมากกว่า 2,900 โครงการ
ซึ่งสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 16,000 ตัน

%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

โดยกิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11 ประสบความสำเร็จและได้ผู้ชนะทั้งประเภทโรงเรียน
และเทศบาลเป็นที่เรียบร้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศประเภทโรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ACT Sustainable Energy Efficiency

     2.  รางวัลชนะเลิศประเภทชุมชน ได้แก่

ชุมชนบ้านหนองสะแกกวน เทศบาลตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
โครงการสังคมหนองสะแกกวนแบบพอดี สู่ชีวีคาร์บอนต่ำ

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b5-11%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b5-11-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%b1

ซึ่งภายหลังจากจบกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดงาน “วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ขึ้น เพื่อมอบถ้วยรางวัลพระราชทานและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะกิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ในปีที่ 11 และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชนะเลิศกิจกรรมดังกล่าวถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ของตนให้กับโรงเรียน และชุมชนอื่นๆ
เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้สู่การพัฒนากิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัว
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยมือเราปีที่ 12 อีกด้วย

และนอกจากนั้นในงานยังได้มีการจัด นิทรรศการโตโยต้าเมืองสีเขียว ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน และนำเสนอแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามที่โตโยต้าและเครือข่ายฯ ผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ได้เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันออกสู่สาธารณชน  และยังจัดแสดงข้อมูลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโตโยต้า
อาทิเช่น โรงงานแห่งความยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้ฯ ชีวพนาเวศ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เป็นต้น

โดยโตโยต้าคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะสามารถจุดประกายให้เกิดการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากงาน วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และทำให้เยาวชนไทยหันมาใช้ชีวิตแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และเป็น “เมืองสีเขียว” ได้ในอนาคต

“โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b5-11-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1

Producer รายการ DRIVE และผู้สื่อข่าวสายรถจักรยานยนต์ เว็บไซต์ driveautoblog.com

Leave A Comment