กองทุนฮอนด้าฯ จัด “โครงการค่ายเยาวชนฮอนด้า อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ปีที่ 3 แก่นักเรียนมัธยม 200 คน ในจังหวัดอุดรฯ – อุบลฯ สร้างความพร้อมคนรุ่นใหม่รับมือภัยพิบัติไม่คาดฝัน

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรม “โครงการค่ายเยาวชนฮอนด้า อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ปีที่ 3 พื้นที่จังหวัดอุดรธานี และอุบลราชธานี โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 200 คน เข้ารับการอบรม เพื่อปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการรับมือภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ พร้อมร่วมเป็นแกนนำในการรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน

2015 Honda Youth Camp (2)

ค่ายเยาวชนฮอนด้าอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดขึ้นนี้ มุ่งเน้นการฝึกอบรมแบบเข้มข้น เพื่อให้เยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในเหตุการณ์จริง ทั้งภาคทฤษฎีในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ตลอดจนการฝึกปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จำลอง 6 สถานี ได้แก่ ฐานการเรียนรู้เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัย การฝึกเงื่อนเชือกในงานสาธารณภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ การฝึกปฏิบัติการระงับอัคคีภัย การเอาตัวรอดและการช่วยเหลือคนตกน้ำจากวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้หลักการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยจากครูฝึกสอนการขับขี่ปลอดภัยจากฮอนด้า

2015 Honda Youth Camp (6)

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า จากเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในยามประสบภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงที โดยกองทุนฯ มุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านเงินทุน ด้วยการสมทบเงินเข้ากองทุนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮอนด้า 2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 3. ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ 4. ด้านการส่งเสริมความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ โดย โครงการค่ายเยาวชนฮอนด้า อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นับเป็นหนึ่งในภารกิจที่กองทุนมุ่งมั่นเสริมความรู้ต่อการรับมือภัยพิบัติในระดับเยาวชนเป็นปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนฯ มุ่งหวังให้เยาวชนไทยมีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อการรับมือภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากค่ายอบรมไปใช้ช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นได้หากเกิดสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยมากที่สุด

2015 Honda Youth Camp (9)

สำหรับกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ได้ร่วมกันประกาศจัดตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับประชาชนไทยในยามที่ประเทศไทยอาจเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง น้ำท่วม ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินงานภายใต้กองทุนดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที โดยมอบเงินสมทบ 1,000 บาท ต่อการขายรถยนต์หนึ่งคัน  100 บาท ต่อการขายรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน และ 10 บาท ต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์ 1 เครื่อง

2015 Honda Youth Camp (14)

2015 Honda Youth Camp (8)

2015 Honda Youth Camp (7)

2015 Honda Youth Camp (13)

2015 Honda Youth Camp (10)

2015 Honda Youth Camp (12)

2015 Honda Youth Camp (4)

2015 Honda Youth Camp (11)

2015 Honda Youth Camp (5)