วันจันทร์, เมษายน 15, 2024
CSR

‘กลุ่มสยามกลการ’ ส่งเสริมการศึกษาและร่วมวางรากฐานอุตฯยานยนต์ไทย มอบอาคารเรียนภาคปฏิบัติและอุปกรณ์ทันสมัยจากแบรนด์ในเครือ แก่คณะวิศวกรรมยานยนต์ อินเตอร์ มธ. ศูนย์พัทยา ดึง ‘ธ.กรุงเทพ – นิสสัน’ ร่วมผลักดันสู่ศูนย์กลางการศึกษาภาคตะวันออก

กลุ่มสยามกลการ  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 พันธมิตร จับมือสนับสนุนการศึกษาอุดมศึกษา “เปิดอาคาร SIAM MOTORS GROUP WORKSHOP” วางเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการศึกษาแห่งใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ พร้อมสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์เทคโนโลยีอันทันสมัย รวมถึงอาคารหอพักนักศึกษา “BANGKOK BANK DORMITORY” และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

2015 สยามกลการ สร้างตึก ธรรมศาสตร์ (28)

กลุ่มสยามกลการ – ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 พันธมิตร จับมือสนับสนุนการศึกษาพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็ง และพัฒนาอย่างยั่งยืน ขานรับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [Asean Economics Community-AEC] ในสิ้นปี 2015 ที่พร้อมจะพลิกโฉมเศรษฐกิจครั้งสำคัญของภูมิภาคอาเซียน “เปิดอาคาร SIAM MOTORS GROUP WORKSHOP” เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาแห่งใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ พร้อมสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์เทคโนโลยีอันทันสมัย อาคารหอพักนักศึกษา BANGKOK BANK DORMITORY และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของโลก

2015 สยามกลการ สร้างตึก ธรรมศาสตร์ (13)

ดร.พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด กล่าวถึง “63 ปี สยามกลการที่ดำเนินธุรกิจครอบคลุมอุตสาหกรรมยานยนต์ในเมืองไทย สนับสนุนการศึกษา โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ หรือ Automotive Engineering [Auto-TU] ในการปั้นบุคลากรด้านวิศวกรรมยานยนต์ ให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆ ให้ก้าวสู่เส้นทางแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยกลุ่มสินค้าที่ร่วมสนับสนุนโครงการ อาทิ เครื่องจักรกลหนัก Komatsu, เครื่องเสียง Yamaha, เครื่องปรับอากาศ Daikin, ลิฟต์-บันไดเลื่อน Hitachi, รถยนต์ Nissan ฯลฯ รวมทั้ง ธุรกิจชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และอุตสาหกรรมต่างๆ เหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักสูตรดังกล่าว โดยคำนึงถึงความสำคัญเรื่องการศึกษาด้านวิศวกรรมยานยนต์ ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ขนาด 3,000 ตารางเมตร ที่ใช้งบกว่า 200 ล้านบาท ประกอบไปด้วย ได้แก่ อาคาร SIAM MOTORS GROUP WORKSHOP, หอพักนักศึกษา BANGKOK BANK DORMITORY จำนวน 48 ห้อง และ ห้องปฏิบัติการต่างๆ อาทิ ห้องปฏิบัตินิสสัน เป็นต้น ตลอดจน มีอุปกรณ์การเรียน-การสอนที่ทันสมัย ซึ่งมีการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมที่ศูนย์พัทยา และคาดว่าในอนาคตประเทศไทย จะก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่ รวมถึง การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของอาเซียนและระดับโลกต่อไป

2015 สยามกลการ สร้างตึก ธรรมศาสตร์ (15)

โครงการนี้ ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีการเติบโตสูงมากแต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรงเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถตอบโจทย์ ของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ในการผลักดันอนาคตการศึกษาของชาติ ที่จะพัฒนาคน สร้างผลงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจยานยนต์ให้สามารถแข่งขันก้าวไปสู่ตลาดโลก

การสนับสนุนครั้งนี้ ยังมีส่วนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก ให้กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาแห่งใหม่ ที่ก้าวสู่ความเป็นสากลมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชลบุรี และระยอง ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทั้งชาวไทย และต่างประเทศ มีการขยายตัวของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของกลุ่มทีพีไอ, กลุ่มผาแดงอินดัสทรี, นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมสายสำคัญๆ ที่มุ่งตรงสู่ภาคตะวันออกมากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษา กลุ่มสยามกลการ ได้มีการพัฒนาที่สยามคันทรีคลับพัทยาให้มูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์สุข   แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย”

2015 สยามกลการ สร้างตึก ธรรมศาสตร์ (9)

ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เปิดเผยว่า “การจัดตั้ง โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์  (ภาคภาษาอังกฤษ) ที่เติบโตค่อนข้างสูงของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรจำนวนมากในอุตสาหกรรมยานยนต์  ทำให้ขาดแคลนบุคลากรระดับวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ก่อตั้ง โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตดังกล่าวขึ้น ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ให้เป็นศูนย์กลาง  

2015 สยามกลการ สร้างตึก ธรรมศาสตร์ (26)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตร 4 ปี 146 หน่วยกิต เนื้อหาประมาณ 75% จะเหมือนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนที่เหลือ การเรียนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมยานยนต์ที่ครอบคลุมภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ ทั้งในด้านการออกแบบ และด้านการผลิต  มีการทำโครงงานหรือ    สหกิจศึกษา ในปีสุดท้าย การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาชั้นปีที่  1 – 2 จะเรียนวิชาพื้นฐานที่ศูนย์รังสิต และย้ายไปที่ศูนย์พัทยาในปีที่ 3 – 4  โครงการนี้ มีคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นผู้สอนหลัก ร่วมกับอาจารย์พิเศษมีความรู้ ความสามารถตรงสาขา มีผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมมาให้ความรู้ และผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้ทันที เนื่องจากเนื้อหา ที่เรียนครอบคลุมความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลอย่างครบถ้วน หรือหากจะเลือกทำงานในองค์กรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ก็จะมีความรู้ด้านยานยนต์มากกว่าวิศวกรเครื่องกลทั่วไป”

2015 สยามกลการ สร้างตึก ธรรมศาสตร์ (1)

“วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา” เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ ดร.ถาวร พรประภา มีแนวความคิดอยากเห็นมหาวิทยาลัยแห่งใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทในการประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตอบสนองการเติบโตและการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก

โดยวันที่ 14 ธันวาคม 2530 ดร.ถาวร  พรประภา ประธานกิตตมศักดิ์ บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้บริจาคมอบที่ดินแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 565 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา สมัยนั้นจะมี ศาตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี เป็นอธิการบดี มี ศ.ประภาศน์  อวยชัย เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาที่ผืนนี้ให้เป็นประโยชน์ และศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนของชาติในอนาคต ภายใต้ชื่อ “วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา”  เพื่อส่งเสริมการศึกษา การสอน การวิจัย บริการวิชาการแก่สังคมในประเทศ และต่างประเทศ วิทยาลัยแห่งนี้ ประกอบด้วย ศูนย์บริการทางวิชาการ, ศูนย์วิจัยและพัฒนา, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และศูนย์ฝึกอบรมสัมนาระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพทรัพยากรของประเทศ ในสาขาที่ขาดแคลน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการถ่ายทอดความรู้

วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ทำหน้าที่รองรับภารกิจค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิชาการในลักษณะการตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี และการวิจัยค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง ด้านวิทยาการ และศาสตร์ประยุกต์   ด้านต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาจัดการเรียน การสอน เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรมในประเทศ มีระบบบริหารที่เป็นอิสระจากระบบราชการ เพื่อให้เอื้อต่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว และมีความคล่องตัว ตลอดจนมีระบบการบริหารบุคลากรที่มีการพัฒนา จนสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการทำงานกับทางมหาวิทยาลัยได้…….

2015 สยามกลการ สร้างตึก ธรรมศาสตร์ (38)

2015 สยามกลการ สร้างตึก ธรรมศาสตร์ (24)

2015 สยามกลการ สร้างตึก ธรรมศาสตร์ (34)

2015 สยามกลการ สร้างตึก ธรรมศาสตร์ (32)

2015 สยามกลการ สร้างตึก ธรรมศาสตร์ (56)

2015 สยามกลการ สร้างตึก ธรรมศาสตร์ (50)