Headline News

Authors

[ad name=”HTML-1″]

Producer รายการ DRIVE และผู้สื่อข่าวสายรถจักรยานยนต์ เว็บไซต์ driveautoblog.com

minnie driveautoblog

บรรณาธิการบริหาร driveautoblog.com และพิธีกร รายการ DRIVE สถานีกีฬา SMM TV

Big-uan Vina

นักจัดรายการวิทยุ ผู้มีประสบการณ์ในวงการข่าวสารยานยนต์กว่า 20 ปี และคอลัมนิสต์ เว็บไซต์ driveautoblog.com

Mr. VP

ที่ปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์สื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ทำงานเบื้องหลังความสำเร็จให้กับหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน