Headline News
(พฤศจิกายน 15, 2023 7:06 am)

CSR

โตโยต้าปลูกป่าชายเลนปีที่ 12 ระดมกำลังจิตอาสากว่า 4,000 คน ปลูกพันธุ์ไม้ชายเลนจำนวน 50,000 ต้น

มีนาคม 16, 2016
4,067 Views

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 4,000 คน ทำกิจกรรม “โตโยต้าปลูกป่าชายเลนปีที่ 12” ทำการปลูกพันธุ์ไม้ชายเลนจำนวน 50,000 ต้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ

Toyota_008

จากการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าในประเทศมากกว่า 50 ปี โตโยต้ามีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุข สู่สังคมไทย ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทย โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของโตโยต้า คือ ด้านอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้โครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว หรือ Toyota Green Town” ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ก่อให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วประเทศ

กิจกรรมโตโยต้าปลูกป่าชายเลน เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กรมพลาธิการทหารบก และ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพเหมาะแก่การอยู่อาศัยให้แก่สัตว์ในระบบนิเวศชายเลน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครจากภาคส่วนต่างๆ ตลอดจน ประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยกิจกรรมโตโยต้าปลูกป่าชายเลน ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ส่งผลให้มีการปลูกป่าชายเลน รวมทั้งสิ้นกว่า 477,800 ต้น ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 5,000 ตันต่อปี* นอกจากนี้โตโยต้ายังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาและดำเนินงานแก่มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED รวมทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านบาท โดยมีการร่วมมือในการเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนขึ้นภายในบริเวณสถานตากอากาศบางปูเมื่อต้นปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาศึกษาสภาพรอบป่าชายเลนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และได้เห็นถึงประโยชน์ของป่าชายเลนต่อการลด
การกัดเซาะแผ่นดิน

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ขอขอบคุณบรรดาจิตอาสาทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับโตโยต้าเมืองสีเขียว โดยกิจกรรมโตโยต้าปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของโตโยต้า ที่ได้ร่วมกับกรมพลาธิการทหารบก และ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED ในการต่อยอดการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) แห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์และยั่งยืนแก่ผู้ที่สนใจต่อไป”

โดยโตโยต้าหวังว่าการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วประเทศอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิด “สังคมคาร์บอนต่ำ” อย่างเป็นรูปธรรม “ถือเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทย” ให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป