ปั้ม ปตท.ทั่วประเทศรวมพลังผู้แทนจำหน่าย ก่อตั้งสมาคมฯ PTT Dealer ประกาศชัด สมาคมต้องเข้มแข็ง

นายวิทยา หวังจิตรารักษ์ อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ “สมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย (PTT DEALER)” ครั้งที่ 1 โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศก่อตั้งสมาคม และเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ แทนท่านเดิมที่หมดวาระ ณ ห้องบุณยะจินดา 3 สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ด้านนายประดิษฐ์ นุรักษ์ อดีตนายกสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย กล่าวรายงานว่า เดิมทีมีการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการกลุ่มหนึ่งเมื่อประมาณปี 2551 จัดตั้งขึ้นเป็น “ชมรมผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.” โดยมี คุณพัฒนา ตั้งกิติกุล ในฐานะประธานชมรม มีสมาชิกตอนนั้นประมาณ 350 ราย ต่อมาด้วยการพัฒนาของเศรษฐกิจ ปริมาณผู้แทนจำหน่ายมากขึ้น ประกอบการปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน ดังนั้นจึงได้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ โดยแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 โดยมี ผมนายประดิษฐ์ นุรักษ์ รับหน้าที่เป็นนายกสมาคมฯ การจัดตั้งเป็นสมาคมก็เพื่อให้มีบทบาทที่ชัดเจนต่อส่วนรวม ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิกในการร่วมแก้ไขอุปสรรคต่างๆ รวมถึงการเจรจาตกลงกับหน่วยงานภาครัฐฯและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ อีกทั้งจะส่งเสริมคุณภาพของสินค้าของราโดยให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกได้ พัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน มุ่งเน้น การส่งเสริมการตลาดและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการสถานีน้ำมัน ปตท.ของเรา

“วันนี้ ถือเป็นก้าวแรกของเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านที่อยู่ ณ ที่นี้ รวมถึงท่านผู้ประกอบการทั่วประเทศ สมาคมจะดำรงอยู่ได้ก็โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกทั่วประเทศ ความเข้มแข็งของสมาคมนั้นต้องเกิดจากความพร้อมและความสามัคคีหลายๆ ด้านของเหล่าสมาชิกที่ต้องร่วมมือร่วมใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน โครงการต่างๆ นับจากนี้จะเกิดเป็นรูปธรรม มากขึ้น เมื่อเราได้เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ กลุ่มผู้แทนเหล่านี้จะทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะมาตรการด้านธุรกิจพลังงาน รวมถึงคามร่วมมือกับอีกหลายองค์กรในการร่วมกันพัฒนามาตรฐานของธุรกิจนี้ ในนามของสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย จักยึดมั่นแนวทางการทำงาน การพัฒนาธุรกิจภาพรวมของ ตลาดพลังงาน การยกระดับมาตรฐานในการให้บริการสถานีน้ำมัน ปตท. ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศต่อไป ดังเป้าหมายของสมาคมที่ว่า “เอกภาพคือพลัง”

นายวิทยา หวังจิตรารักษ์ อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท.จำคุณพิมพ์พร บูรณ์ลอม นายกสมาคมคนล่าสุด

ด้านนายวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า อนาคตจากนี้มีความเสี่ยงในการทำธุรกิจมาก การอยู่ตามลำพังยิ่งเสี่ยงมาก เอกภาพคือพลัง พวกเราต้องจำไว้  ธุรกิจที่มั่นคงมีผลตอบแทนที่ดี เสมือนเป็นมรดกที่มีค่าสำหรับลูกหลาน ปตท.เป็นของของพวกเราทุกคน ปตท.กับพวกเราจะร่วมกันสร้างอนาคตที่มีความสุขร่วมกันอย่างไร อนาคตที่มั่นคง ผลตอบแทนที่ดีด้วยกัน ทุกๆ ฝ่ายได้อย่างไร ธุรกิจยิ่งดี ยิ่งมีคนอยากได้ ถ้าทิศทางนโยบายไม่ชัดเจน ปัญหายิ่งมาก ปัญหาเกิดแล้วแก้ยาก ทำอย่างไรในการยุติปัญหา สมาคมที่จัดตั้งขึ้นมาโดยพวกเราในวันนี้ ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันสร้างกลไกการจัดการที่เข้มแข็งน่าจะช่วยมองปัญหาและช่วยยุติปัญหาก่อนที่สายเกินไป ช่วยๆกันครับเพื่อลูกหลานของพวกเรา

ต่อมาได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการชุดใหม่ โดยการคัดสรรจากสมาชิกทั่วประเทศที่มาร่วมการประชุม ซึ่งผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมได้แก่ คุณพิมพ์พร บูรณ์ลอม พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการรวม 25 ท่าน

นอกจากนี้ในช่วงท้ายของการประชุม จัดเวทีเสวนาเพื่อระดมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนถึงแนวทางแก้ไข เพื่อส่งมอบหน้าที่ให้กับทีมคณะกรรมการชุดใหม่ได้ดำเนินการต่อไป

นายประดิษฐ์ นุรักษ์ อดีตนายกสมาคมฯPTT Dealer Association

ใส่ความเห็น