“กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย” ผสาน “กระทรวงมหาดไทย” 
ร่วมทำความดีเพื่อพ่อ ส่งมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 11 จังหวัด

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สานต่อโครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2559-2560” เคลื่อนขบวนคาราวานส่งมอบเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมให้ประชาชน ผู้ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 11 จังหวัด รวมมูลค่า 13.79 ล้านบาท

img_2071screen-shot-2559-11-21-at-3-31-38-pmhonda-csr-3

นายวรพจน์ พรประภา กรรมการ มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย กล่าวว่า “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมืออย่างดียิ่งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาสร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยสร้างประโยชน์สุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสานต่อโครงการ “กองทุนฮอนด้า เคียงข้างไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2559-2560″ ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4”

img_2173

โดยในปีนี้ โครงการฯ จะส่งมอบเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ประกอบด้วย “เสื้อผ้าห่มกันหนาว” จำนวน 50,000 ตัว “เสื้อกันหนาวและถุงเท้าเด็ก” จำนวน 30,000 ชุด รวมมูลค่า 13,790,000 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาท) โดยจะเคลื่อนคาราวานมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยหนาวใน 11 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน  เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และอุดรธานี ในระหว่างในวันที่ 21- 25 พฤศจิกายน 2559  และนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการฯ ตลอดระยะเวลา 4  ปี    กองทุนฯ ได้ร่วมส่งมอบเครื่องกันหนาวคิดเป็นมูลค่ารวม 74,500,000 บาท

screen-shot-2559-11-21-at-3-33-05-pmscreen-shot-2559-11-21-at-3-32-34-pm

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “ในช่วงปลายปีของทุกๆ ปี ประชาชนชาวไทยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับความเดือนร้อนจากภัยหนาวส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและสุขภาพเป็นจำนวนมาก การที่กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการเตรียมความพร้อมและคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดี”

img_0334img_2184

“โครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2559-2560”  ถือเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างประโยชน์สุขให้กับคนไทยด้วยกันต่อไป” นายวรพจน์ กล่าวเสริม

honda-csr-4honda-csr-1honda-csr-2img_2197img_2124img_0332img_2104screen-shot-2559-11-21-at-3-36-21-pmscreen-shot-2559-11-21-at-3-43-15-pm

screen-shot-2559-11-22-at-9-28-46-am

เกี่ยวกับกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย 

กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ได้ร่วมกันประกาศจัดตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับประชาชนไทยในยามที่ประเทศไทยอาจเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง น้ำท่วม ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินงานภายใต้กองทุนดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที โดยมอบเงินสมทบ 1,000 บาทต่อการขายรถยนต์หนึ่งคัน 100 บาทต่อการขายรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์ 1 เครื่อง ปัจจุบัน กองทุนมียอดเงินสะสมอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้กำหนดภารกิจในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเงินทุน 2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 3) ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) ด้านการส่งเสริมความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ

img_2036

screen-shot-2559-11-22-at-10-21-46-am

screen-shot-2559-11-21-at-3-29-05-pm

ใส่ความเห็น