Headline News

CSR

มิชลิน ร่วมกับ สวทน. มุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษาทางด้านเทคนิคและอุตสาหกรรม ผ่านโครงการ WiL (Work Integrated Learning)

กันยายน 27, 2018
3,089 Views

เมื่อเร็วๆนี้ นายสิทธิพรชัย รัตนะ ผู้จัดการโครงการความร่วมมือทางการศึกษา บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (ที่ 3 จากขวา) และ ผศ.ดร. คมกฤตย์ ชมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ที่ 3 จากซ้าย) และนายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (กลาง) ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรมค่ายวิชาการ STEM for TVET หรือการใช้ความรู้ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคำนวณ มาร่วมแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

กิจกรรมค่ายวิชาการ STEM for TVET เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” หรือ WiL (Work Integrated Learning) โดยมิชลินได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยโครงการของมิชลินได้รับการยอมรับจากสวทนให้เป็นโครงการตัวอย่าง หรือ Best Practice ของปี 2018