วันพฤหัสบดี, เมษายน 18, 2024
ข่าว

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย แต่งตั้ง “ประธานคณะกรรมการ” คนใหม่

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศปรับโครงสร้างตำแหน่งการบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยประกาศแต่งตั้ง นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ขึ้นดำรงตำแหน่ง “ประธานคณะกรรมการ” (Chairman of The Board) แทน นายประมนต์ สุธีวงศ์ ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

นินนาท ไชยธีรภิญโญ

สำหรับ นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ปัจจุบันอายุ 69 ปี จบการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อปี พ.ศ.2514 ในตำแหน่งวิศวกร แผนกควบคุมคุณภาพ และด้วยความรู้ความสามารถประกอบกับประสบการณ์ทางด้านบริหาร จึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯ นับตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลสายงานการตลาด รองประธานกรรมการ (Vice Chairman) จนล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ประวัติ  นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ

“ประธานคณะกรรมการ” คนใหม่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

ชื่อ นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ

การศึกษา 2509 – 2513 ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประสบการณ์การทำงาน ภายในบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด :

2514 เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

2519-2520 วิศวกรอาวุโส” แผนกควบคุมคุณภาพ  แผนกเทคนิคและวางแผน

2521 “รองผู้จัดการ” แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกเทคนิคและวางแผน 

2522-2524 “ผู้จัดการ” แผนกวิศวกรรมการผลิตและแผนกควบคุณภาพ

2525-2528 “รองผู้จัดการ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ

2529-2531 “ผู้จัดการ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุณภาพ

2532-2534 “กรรมการสมทบ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ

2535-2538 “กรรมการ” ฝ่ายวิศวกรรมและวิจัย ฝ่ายประกันคุณภาพและ

สำนักงานประธานด้านงานประสานงานราชการ

2539-2540 “กรรมการจัดการอาวุโส” ฝ่ายวิศวกรรมและวิจัย, ฝ่ายประกันคุณภาพ

และฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม

2541-2543 “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่” ฝ่ายสายงานการตลาด

2544-ปัจจุบัน “รองประธานกรรมการ”

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน:

2546-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2546-ปัจจุบัน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

2551-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย

2553-ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะ

2557-ปัจจุบัน ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย

2558-ปัจจุบัน นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย

2554-ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการกำกับการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย

ประมนต์ สุธีวงศ์

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ (Chairman of the Board) ของบริษัท   โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี ในการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ นายประมนต์ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มากมาย ทั้งด้านการบริหารการจัดการเพื่อให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานในฐานะประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ทั้งนี้ หลังครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2560 นายประมนต์ สุธีวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ใส่ความเห็น