ไทยบริดจสโตนเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เยาวชน กับโครงการ “สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9” – เทคโนโลยีอัจริยะเพื่อการเดินทาง

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด  ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมสร้างโอกาสการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เยาวชนไทยได้ใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ จำนวน 40 ทีม รวมทั้งสิ้น 120 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอนวัตกรรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว หรือ  Micro-Controller พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ “เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเดินทาง” เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

สำหรับการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อประยุกต์ใช้กับระบบการขนส่งมวลชน   ในประเทศไทย  ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปีนี้คือ “หมวกกันน็อกอัจฉริยะ” จากโรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ ด้วยการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัวควบคู่กับระบบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ พัฒนาเป็นระบบ   แจ้งเตือนอุบัติเหตุที่หมวกกันน็อก ที่สามารถวัดอัตราการหายใจและการเต้นของชีพจรแบบอัตโนมัติ และเมื่อผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุ ระบบจะส่งขอความช่วยเหลือไปยังบุคคลอื่นและหน่วยรักษาพยาบาลได้ เพื่อเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากการเดินทาง นับเป็นผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัวสนับสนุนเทคโนโลยีสำหรับการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้ได้จริง

นายชัยณรงค์ แก้ววิชัย ตัวแทนเยาวชนนักประดิษฐ์จากทีมชนะเลิศกล่าวหลังจากได้รับรางวัลว่า “แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มาจากผมและเพื่อนๆที่ต้องเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนด้วยระยะทางที่ค่อนข้างไกลและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หากมีระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุนี้ ก็จะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ หลังเข้าร่วมโครงการฯนี้ ผมและเพื่อนๆจะนำผลงานชิ้นนี้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสูดครับ”

นายปฏิการ ศุกระเศรณี จากโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จ.นนทบุรี หนึ่งในผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ กล่าวว่า “โครงการฯนี้  เปิดโอกาสให้ผมได้เรียนรู้การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ผมจะนำความรู้ที่ได้รับนำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆและรุ่นน้องต่อไปครับ”

ไทยบริดจสโตนดำเนินโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพราะไทยบริดจสโตนเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังความรู้ความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีย่อมเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศชาติให้           มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น